වෙසක් දවසෙ ගොනා මරාගෙන, රා උණුකරගෙන, දෙහි මිරිකපු විදිය දැනගන්න.පාමංකඩ ඇලෙන් පැන්න කන්ථක - බන්ධනාගාර කොමා මහ රෑ කරපු දේ- උඩහමුල්ලෙ කූඩුවට රුපියලක් දුන්නු රාළහාමි හඳුනාගන්න.

බග් මාසෙට එන්නෙ බෙග් මාසෙ ද කියලා විමසලා බලන්න.

ඔය සේරමත් එක්ක රටවටා වෙසක් නරඹන්න පහත වීඩියෝව බලන්න.


Leader Whats app